Logo
Success Story
Rob Ittmann
Written by Rob Ittmann
July 16, 2021
Frontrunner

Twelve storeys above Delftseplein, overlooking the city centre, a successful new company is striving to build a digital future. Ciphix is the company, and Marcus Groeneveld (26) is one of its three co-founders.

Hij gelooft in de maakbaarheid van het leven en dat doorzettingsvermogen en vastberadenheid je ver brengen. Met deze winnaarsmentaliteit werken Groeneveld en zijn team aan het vergroten van de impact van robotisering.

Marcus weet alles van doorzettingsvermogen. Als klein kind zette hij zijn eigen IT-bedrijf in de buurt op en als student voelde hij zich het meest aangetrokken tot projecten die iets uit niets bouwden. Drie jaar geleden, toen hij zijn studie afrondde, realiseerde Marcus zich dat de zakelijke levensstijl niets voor hem was. Hij raakte aan de praat met zijn uni-vriend Matthijs en maat Bas en een gedeeld idee was geboren: een bedrijf starten in de IT.

"We hadden allemaal bij onze vorige werkgevers aan RPA [robotic process automation] gewerkt", zegt Marcus. "We hebben dat besproken, maar vonden dat er een betere manier was. We zijn begonnen in mijn studentenkelder voordat we zelfs maar waren afgestudeerd. We hebben ons er alle drie op gestort en vanaf de eerste dag wisten we dat we niets anders zouden doen.”

Digitale arbeidskrachten

Vanaf het begin was het de missie van Ciphix om de robot uit de mens te halen. Nadat ze hadden opgemerkt dat veel grote bedrijven weinig profiteren van technologische innovaties, besloot het trio zich te concentreren op het helpen van deze bedrijven bij het automatiseren.

“Wat we doen is menselijk werk op een computer nabootsen en dat op een softwarerobot zetten. We simuleren het menselijke proces en voegen vervolgens een laag toe over de applicatie. Ik heb het over vervelend, repetitief werk met grote volumes waar geen menselijk denken voor nodig is, dus dingen als het invoeren van factuurgegevens in een ander programma of het letterlijk kopiëren van standaardinformatie.”

Wat begon met RPA-software, vertakte zich in chat- en IA-technologieën. “Je ziet vaak dat de werkdruk van mensen te veel is om echt aan te kunnen. De reacties tot nu toe zijn ongelooflijk positief, omdat we het werk ontlasten dat mensen niet leuk vinden om te doen en dat maakt hen vrij om meer gecompliceerde of uitdagende projecten aan te pakken.”

He believes in the perfectibility of life and that perseverance and resolve take you far. With this winning mentality, Groeneveld and his team are working to widen the impact of robotization.

Marcus knows all about perseverance. As a small kid he set up his own neighbourhood IT business and as a student he was most drawn to projects that built something from nothing. Three years ago, while finishing his degree, Marcus realized that the corporate lifestyle was not for him. He got to talking with his uni friend Matthijs and mate Bas and a shared idea was born: to start a business in IT.

“All of us had worked on RPA [robotic process automation] at our prior employers”, Marcus says. “We discussed that, but felt there was a better way. We got started in my student basement before even graduating. All three of us threw ourselves into it and from day one we knew there was nothing else we’d rather do.”

Digital workforce

From the outset, the mission of Ciphix has been to take the robot out of the human. Having observed that many large companies are taking little advantage of technological innovations, the trio decided to focus on helping these companies automate.

“What we do is replicate human work on a computer and graft that onto a software robot. We simulate the human process and then add a layer over the application. I’m talking about tedious, repetitive, high-volume work that requires no human thought, so things like entering invoice data in another program or literally copying standard information.”

What started with RPA software branched out into chat and IA technologies. “You often see people’s workloads are too much for them to really handle. The responses so far have been incredibly positive, because we offload the work people don’t like doing and that frees them up to tackle more complicated or challenging projects."

‘The responses so far have been incredibly positive, because we offload the work people don’t like doing and that frees them up to tackle more complicated or challenging projects.’
Marcus Groeneveld

Impact

The firm already has clients in Iceland, Sweden and Australia, but its sights are set on a future in which Ciphix is the digital workforce expert in the Benelux.

“As a service company, Ciphix is looking to double its revenues, client base and team, because we simply need more volume to have more impact. We also have plans for a Ciphix Group in which all our ideas will be developed. And we’re looking into options to do training so we can share our knowledge. That way, instead of deploying our own team to clients, we can actually equip them for a technological future.”

Winning mentality

The Ciphix team is young and driven. In their office, the mood is open and encourages giving and asking for feedback. Marcus credits his love of sport for this.

“I really believe in simplifying and approaching ideas from their essence. Every day I screw up in all kinds of ways, but then the next time I do better. We’ve grown tremendously in a very short time by sharing all our ideas. Don’t leave things knocking around in your head. Everything gets documented, then improved. We’re all ambitious and working hard, because that’s how we’ll help each other get to where we want to be.”

‘We’re all ambitious and working hard, because that’s how we’ll help each other get to where we want to be.’
Marcus Groeneveld
Rob Ittmann
Written by Rob Ittmann
July 16, 2021
Frontrunner