Logo

Op deze pagina vindt u de disclaimer van RotterdamCentrum.nl en RotterdamCentrum.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Urban Department Store Rotterdam. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Urban Department Store Rotterdam is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij Stichting Urban Department Store Rotterdam.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing: voor de informatie/prijzen die op onze website zijn vermeld, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie/prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Urban Department Store Rotterdam te mogen claimen of te veronderstellen. Genoemde prijzen dienen te worden vermeerderd met het geldende BTW-percentage.

Stichting Urban Department Store Rotterdam streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Urban Department Store Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarna wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van RotterdamCentrum.nl of RotterdamCentrum.com op deze pagina.